Vedtekter for Tune Historielag

§ 1 FORMÅL

Tune Historielag vil fremme og vekke interessen for lokalhistorisk virksomhet i Tune.

§ 2 FORHOLD TIL ANDRE

Tune Historielag er tilsluttet Østfold Historielag.

Tune Historielag vil medvirke til god kommunikasjon mellom laget og

1. Østfold fylke, ved fylkeskonservatoren
2. Østfoldmuseene
3. Østfoldmuseene, avd. Borgarsyssel Museum
4. Østfoldmuseene, avd. Museumstjenesten
5. Østfoldmuseene, avd. Billedarkivet
6. Sarpsborg kommune

§ 3 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT

Enhver som vil støtte lagets formål, kan bli medlem. Det er bare én kategori medlemskap: enkeltmedlem. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemsopptagelsen dataregistreres. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent etter tilsendt giro og to påminnelser, blir strøket som medlemmer det påfølgende år.

Æresmedlemmer utnevnes av styret. Begrunnet forslag om æres-medlemskap kan fremmes av medlemmer overfor styret. Æresmedlemskap i Tune Historielag kan tildeles medlem som har gjort en ekstra-ordinær innsats for å fremme lagets formål. Æresmedlemmer fritas fra å betale medlemskontingent.

§ 4 VIRKSOMHETEN

Laget vil virke for å:

• samle opplysninger om tradisjon, skikker og folkeliv i gammel tid, målføre, stedsnavn, melodier og folkeminner av alle slag.
• delta i arbeidet med bevaring og fredning av synlige kulturminner i Tune.
• undersøke og registrere kilder i Tunes historie.
• avfotografere og registrere fotografier fra Tune. Fotografere og registrere eldre hus, anlegg og andre synlige kulturminner av lokalhistorisk interesse.
• utgi medlemsbladet TuneRuner og andre publikasjoner ved behov.
• gi veiledning og hjelp til medlemmer som ønsker å arbeide med slektsgransking.
• avholde møter og andre arrangementer med lokalhistorisk innhold.
• levere innsamlet historisk materiale til Tune historiske samling, for tiden Østfoldmuseene, avd. Borgarsyssel Museum.

§ 5 ÅRSMØTE

Årsmøtet avholdes innen utløpet av februar måned hvert år. Årsmøtet innkalles senest fire uker i forveien på den måten styret finner det hensiktsmessig.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret senest 14 dager før møtet. Innkalling med alle årsmøtets papirer gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke før møtet.

Alle vedtak, unntatt vedtektsendringer, gjøres med alminnelig flertall. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmene som er tilstede. Valg skal, om det ønskes, foretas skriftlig.

Årsmøtet skal behandle og vedta:

1. Innkalling, sakliste og dagsorden.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Behandle årsberetning.
4. Årsplan
5. Regnskap i revidert stand og revisjonsberetning.
6. Kontingent.
7. Styrets budsjettforslag.
8. Innkomne saker.
9. Andre saker som er nevnt i innkallingen.
10. Foreta valg :

a) Lagleder som velges ved særskilt valg for ett år.
b) Nestleder for to år.
c) Sekretær for to år.
d) Kasserer for to år.
e) Arkivar / materialforvalter for to år. ( Nestleder og kasserer velges det ene året. Sekretær og arkivar/materialforvalter velges det andre året ).
f) 1. og 2. varamedlem til styret for ett år.
g) To revisorer for ett år.
h) Tre til fem medlemmer til møte- og arrangementskomiteen for ett eller to år.
i) Tre til fem medlemmer til slektsgranskingskomiteen for ett eller to år.
j) Tre til fem medlemmer av fotoregistreringskomiteen for ett eller to år.
k) Tre til fem medlemmer av husmannsplasskomiteen for ett eller to år.
l) Tre til fem medlemmer til redaksjonskomiteen for TuneRuner. Årsmøtet velger redaktør blant disse.
m) Tre medlemmer av Tilsynsutvalget for Tune Bygdemuseum med inntil tre varamedlemmer. Valgene følger i utgangspunktet kommunevalgperioden, men med adgang til at funksjonstiden kortes til 2 år.
n) Ett medlem til valgkomiteen for tre år.

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst 10 stemmeberettigede medlemmer krever det og kalles inn med åtte dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er annonsert i innkallingen.

§ 7 MEDLEMSMØTER

Medlemsmøter holdes når styret finner det ønskelig og / eller nødvendig.

§ 8 LEDELSE

Laget ledes av et styre på fem medlemmer + to varamedlemmer.
• Lagleder, nestleder, sekretær, kasserer og arkivar/materialforvalter og to varamedlemmer som velges på årsmøtet.
• Lagleder velges for ett år, nestleder, sekretær, kasserer og arkivar/materialforvalter velges for to år. To varamedlemmer velges for ett år.
• Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer er tilstede.

STYRETS ARBEID
Laglederen leder laget, anviser utbetalinger, leder møter og forhandlinger når ikke annet er bestemt.

Nestlederen overtar laglederens funksjon i dennes fravær. Nestlederen er leder av møte- og arrangementskomiteen.

Sekretæren fører protokoll over styre- og medlemsmøter. Fører i samråd med laglederen nødvendig korrespondanse, arkiverer lagskorrespondansen.

Kassereren er lagets regnskapsfører og ansvarlig for registrering av medlemmer. Kassereren setter lagets midler inn på lagets bankkonti eller anbringer midlene på annen forsvarlig måte.

Arkivar/materialforvalteren har ansvar for registreringen av lagets bok- og skriftsamling. Videre ansvaret for inventaret og materiellet på lagets kontor.

Revisorene skal revidere lagets regnskap og gjennomgå regnskapene etter større arrangement. Kontrollere kassen minst en gang per år.
Det skal føres revisjonsprotokoll som sammen med regnskapet legges frem for årsmøtet.

Styret skal oppmuntre medlemmene til å være med i komiteer og være villige til å utføre arbeide i henhold til § 4.

Faste komiteer skal velges av årsmøtet. Styret fastsetter komiteenes arbeidsområde. Oppfølging og ansvar for de komiteer styret oppnevner fordeles blant styremedlemmene.

§ 9 VALGKOMITEEN

Valgkomiteen består av tre medlemmer. Det medlem av komiteen som sitter i sin tredje mandatperiode, fungerer som komiteens leder og går ut av komiteen etter endt tre års mandatperiode.
Det nyvalgte medlem av komiteen går inn på tredje plass. Ledelsen av komiteen vil således rullere med ny leder for hver valgperiode.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER

Disse vedtekter kan endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krevd av 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. § 10 kan ikke endres.

§ 11 OPPLØSNING

Tune Historielag kan oppløses ved forslag fremsatt og vedtatt på ett årsmøte, og uforandret fremsatt og vedtatt på det påfølgende årsmøte, når minst 2/3 av de fremmøtte medlemmer av Tune Historielag på begge årsmøter stemmer for oppløsning. I slike avstemminger godta ikke fullmakter.

Det må gå minst tre måneder mellom årsmøtene, hvorav det ene kan være ekstraordinært. De likelydende oppløsningsvedtakene må inneholde bestemmelser om hvordan Tune Historielags netto aktiva skal disponeres ved oppløsningen.