Metodistkirken – en hundreårsjubilant

Søndag 26. september 2004 kunne den lille metodistmenigheten i Eidet, Tune, holde stor jubileumsfest. Menighetens kvinneforening hadde da uavbrutt drevet sin virksomhet i hele 100 år.
Skrevet av Per E. Lundh. Publisert i TuneRuner 49, høsten 2004.

Egentlig er Metodistkirkens virksomhet i Tune praktisk talt like gammel som virksomheten i Sarpsborg.

Den første metodistmenigheten i Norge ble som kjent stiftet i Sarpsborg. Det var sjømannen og presten O. P. Petersen som var grunnleggeren av Metodistkirken i Sarpsborg. Det skjedde ved en enkel høytidelighet den 11. september 1856. 43 medlemmer i den første menigheten  var begynnelsen til Metodistkirken i Norge. Flere av menighetens første medlemmer bodde i Tune, og også i den første kvartalskonferansen i Sarpsborg satt det brødre fra Tune.

Virksomheten i Eidet og vestre Tune ble i de første ca. 50 år opprettholdt ved møter rundt omkring i husene. Disse møtene var ofte ganske godt besøkt. To brødre, Ole Lundestad og Olaves Hansen, talte Guds ord. Det var disse, ved hjelp av baker Hansen, Anders Berg, Richard Johnsen, Herman Olsen, Hans Thorbjørnsen og Th. Næss, som holdt møter og bandt venneflokken sammen.

Omkring året 1903 utbrøt den store vekkelsen hvor mange ble omvendt til Gud. Disse begynte å besøke metodistkirken i Sarpsborg, og det varte ikke lenge før de sluttet seg til menigheten.

Venneflokken vokste, og det ble behov for et forsamlingslokale. Tanken ble tatt opp av Olaves Hansen fra Kjølberg, og på  Stensrød i Eidet sommeren 1904 ble det bestemt å samle inn midler.

Ved årsskiftet 1904 – 1905 ble så kvinneforeningen stiftet med Th. Næss som initiativtaker, og formålet var å samle inn penger til et forsamlingshus. Likeledes gikk flere av brødrene, med Olaves Hansen og Kristians Stensrød i spissen, rundt i bygda og ba om penger. Flere tegnet seg for kontante beløp.

I desember 1907 ble det i Sarpen kunngjort en trekningsliste over en basar avholdt hos Nils Kristiansen. ( Fjeldli, Eidet). Dette er sikkert en basar avholdt til inntekt for det kommende forsamlingshuset. For øvrig var en av vinnerne kua Litago på Rabakken. Gevinsten var to vannbøtter. En grei og nyttig gevinst for ei ku skulle vi tro.

Høsten 1910 ble det så bestemt å bygge kapell. Det var da samlet inn kr 2 600,-. Nils Fjeldli skjenket fri tomt til kapellet på sin eiendom i Eidet.

Olaves Hansen var den drivende kraft i byggearbeidet. Kristian Stensrød, samt en av menighetsmedlemmene i Sarpsborg, Peder Hansen, arbeidet som snekkere på bygget. Søndag 5. februar 1911 ble grunnstenen nedlagt, og søndag 2. juli 1911 kunne kapellet innvies av daværende distriktsforstander for østre distrikt, pastor Georg Rognerud. Pastor Chr. Arendt var menighetens forstander. Kapellet fikk navnet Wesley kapell. Navnet henspeiler på metodismens grunnlegger, engelskmannen John Wesley.

Tirsdag 27. juni 1911 kan man lese følgende i Sarpen:

Nyt kapel.

Metodisterne i Tune har bygget et nyt kapel ved Eidet, der skal indvies søndag førstk. kl. 4. Distriktsforstander G. Rognestad og pastor Arendt vil forrette ved indvielsen. Kapellet har faat en vakker beliggenhet ved veien like opp for Tømmerdireksjonens tunell. Nils Stensrud har skjænket byggetomten. Byggekomiteen har skilt seg fra sit hverv meget tilfredsstillende.

Torsdag 29. juni 1911 står følgende annonse å lese i Sarpen:

Indvielsesfest.
Metodisternes nye kapel ved Eidet, Tune, indvies søndag em. kl. 4.
Taler af pastorene G. Rognerud og C. Arendt m. fl. Sarpsborg
Hornmusikk og sangforening vil underholde.
Bevertning  Entré 40 øre.
N.B: Offer til huset vil bli optatt.

Mange virksomheter har vært drevet av denne menigheten gjennom årene. Kvinneforeningen har vært en bærende kraft i alle år. Ikke bare på det finansielle området, men også på det åndelige. Det har vært gode åndelige samvær, og det er flere som har funnet fram til frelse for sin sjel.

Det er ingen oversikt over hvem som stod som ledere av foreningen de første årene. Senere har vi navn som Klara Tysild, Karla Ringsrød, Hjørdis Strandli, Solveig Utne, Martha Kristiansen. Nåværende leder er Ann – Karin Aarvik.

Søndagsskolen i menigheten går tilbake til året 1869, men har riktignok ikke vært i gang hele tiden. Det vites ikke sikkert hvem som sto for ledelsen fra begynnelsen av. Men det er på det rene at Olaves Hansen og Hans Thorbjørnsen tok hver sin tørn inntil Nils Fjeldli overtok og sto som leder av den i mange år. Erling Urstadmyhr og Sverre Vatsend er to av de siste lederne av søndagsskolen i Wesley kapell. Mange er de som har gått inn og ut av søndagsskolen og fått med seg et frø i ut livet. Det skal bære frukt i sin tid.

Barneforeningen Lyngblomsten ble stiftet i 1923 og utførte i sin tid et godt arbeid for barnehjemssaken til Metodistkirken i Norge. Borghild Fjeldli var leder for dette arbeidet.

Både sangkor, musikkforening og diverse ungdomsarbeid har blitt drevet av metodistmenigheten i Eidet.

 

Sangkoret Lyngblomsten i Wesley kapell
Foreningen "Lyngblomsten", Wesley kapell i 1939.
1. rad fra venstre: Bjørg Sjøkvist, Sigrid Ludvigsen, Jorun Andreasen Holtet, Kari Ringsrød.
2.rad: Borgny Eriksen, Karoline Strandli, pastor Pettersen, pastor Walstrøm, Nils Fjeldli, Jossa Halvorsdatter Utnehagen, Borghild Fjeldli.
3. rad:  Borghild Sjøkvist, Gudrun Sandli, Ingrid Bådstangen, Åse Ringsrød, Marit Bådstangen.
4. rad: Tor Simensen, Arne Ringsrød, Ragnhild Bådstangen, Trygve Ringsrød, Einar Ludvigsen, Åsmund Nordtug, Odd Johansen, Einar Bjørnland, Gunnar Bjørnland.
5. rad:  Gerd Løkkeberg, Ingrid Ryenneset, Edith Sandli, Martha Bjørnland, Gerd Sjøkvist, Rakel Sandli, Aslaug Bådstangen, Gerd Ringsrød.
6. rad: Mina Stensrud, Mary Sjøkvist, Martha Ringsrød, Randi Mathisen Dalene, Sofie Sandli.
Fotograf: Christian Emil Larsen
 

Av predikanter som har virket i menigheten må nevnes Einar Pettersen. Pettersen ble høsten 1910 overdratt ledelsen av menighetens utkantvirksomhet i Tune av kvartalskonferansen i Sarpsborg. Han var leder her i vel 30 år og tok godt vare på virksomheten. Edvard Martinsen ble ansatt som Pettersens hjelper i Tune. Andre predikanter med tilhold i Tune har vært Jørgen Jensen, Ole Eriksen, Hans Hermansen, Hans Thorbjørnsen, Arne Johansen, Arthur Ruud og Arthur Hansen. Samtlige pastorer i Sarpsborg har naturligvis også deltatt i arbeidet i Tune.

I 1944 kom daværende evangelist, Egil Hansen, til Tune og begynte da mer fast virksomhet. Metodistkirkens hjemmemisjon hadde holdt kurs for evangelister og sendt ut disse. Egil Hansen virket her i ett år. Etter ham kom evangelist Arne Porsmyr, som virket her fra 1945 til 1949. I hans virketid ble det gjort en forandring i det virksomheten gikk over til å være selvstendig menighet.

Tune Metodistmenighet

Lørdag 11. september 1948 innleder et nytt og historisk avsnitt i Metodistkirkens virke i Tune. Denne dagen ble det stiftet og organisert egen menighet under navnet Tune Metodistmenighet. Menighetsmøtet ble holdt under ledelse av tilsynsmann dr. teol. Alf Lier. Dessuten medvirket pastor Zander Bratland og evangelist Arne Porsmyr. Valg av de forskjellige styrer og komiteer ble foretatt. Søndag 12. september ble innvielsesfesten avholdt. Det var gudstjeneste på formiddagen med preken av evangelist Egil Hansen. Så var det fest på ettermiddagen, ledet av evangelist Arne Porsmyr. Tilsynsmann pastor Alf Lier holdt preken.

Følgende har betjent Tune Metodistmenighet: Evangelist Arne Porsmyr, pastorene Charles Pettersen, Borge Borgersen, Leonard Andersen, og Arthur Jøransson. (De to siste har betjent den ved siden av menigheten i Sarpsborg).

Høsten 1957 kom det brev fra veimyndighetene angående utvidelse av riksvei 1. Dette ville få konsekvenser for Wesley kapell. Det måtte flyttes.

Det ble så arbeidet med planene om å få reist et nytt kapell. Menigheten fikk kjøpt tomt av Johan og Olga Nordtug på deres eiendom for å bygge et nytt Wesley kapell der. Sommeren 1965 ble tomta gravd ut, og det ble begynt å støpe grunnmur. Så kom den avgjørende anmodningen fra veimyndighetene om å få det gamle kapellet vekk.

Ved første kvartalskonferanse 15. september 1965 ble det så bestemt å ha grunnstensnedleggelse på det nye kapellet den 5. oktober. Det ble også bestemt at det siste møtet i det gamle kapellet skulle holdes søndag 7. november 1965. (Høstofferdag).

Den 24. september tok Erling Urstadmyhr, Arthur Johansen og Sverre Vatsend opp skrinet som var nedlagt i grunnstenen i det gamle kapellet. Mye av det nedlagte var blitt ødelagt, da skrinet delvis var rustet bort og innholdet var blitt vått. I skrinet var nedlagt bibel, salmebok, disiplin, årskonferanse – årbok, eksemplarer av Kristelig Tidende, Børnevennen, Ungbirken, Glommen, Aftenposten og Verdens Gang. Dessuten et brev skrevet angående virksomheten, men dette var dessverre så ødelagt at man ikke greide å tyde det.

Grunnstensnedleggelsen til det nye Wesley kapell ble foretatt den 5. oktober 1956. Det var tilsynsmann og pastor Trygve Kristiansen assistert av pastorene Fridman Rosberg, Halden og Arthur Jøransson, Sarpsborg.
Noen av gjenstandene fra grunnstenen fra det gamle kapellet ble også nedlagt i grunnstenen på det nye.

Selve innvielsen av det nye Wesley kapell foregikk lørdag den 24. september 1966. Det var byggekomiteens leder, menighetens egen Erling Urstadmyhr som overleverte huset til metodistenes biskop, Odd Haugen, med disse ord: ”Vi overleverer til deg denne kirke for at den kan bli innviet til Guds ære og hans menighets oppbyggelse.”
Biskop Hagen svarte da: ”Da alle ting helliges ved Guds ord og bønn, så la oss sammen innvie dette hus til den allmektiges ære.”

I dag, i 2004, er det gårdbruker og pastor Nils Jørgen Aarvik som er leder for metodistmenigheten i Eidet.

Wesley kapell er nyoppusset utendørs. Innendørs står det en del arbeid igjen. Men kvinneforeningens leder, Ann – Karin Aarvik, har tro på at de vil greie også dette økonomiske løftet.

Metodistenes kvinneforening ble stiftet i 1904 for å skaffe penger til et gudshus. I 2004 er intensjonen den samme; å skaffe midler til menighetens arbeid og dens hus.

Vi ønsker Tune Metodistmenighets til lykke med de 100 år.

_________________________________________________
Kilder: Muntlige
Sarpsborg Metodistmenighet 1856 – 1956
Sarpsborg Arbeiderblad
Sarpen
Tune Metodistmenighets arkiv