John Mikael Green

Navnet var John Mikael Green, født 1892 i Sverige. Det som særmerket John Green var hans gode humør og hans fine teknikk ved bruk av spesielt grøftespade. Han har grøftet all innmarka på Kalnes med skikkelig dybde.

Skrevet av: Yngvar Klausen. Kilde: Helge Green. Publisert i TuneRuner 64, sommeren 2012.

John Mikael Green
Avisutklipp av John Mikael Green i arbeid.

John Green kom hit til landet i 1912, ca 20 år gammel, og han arbeidet først ved teglverkene på Sellebakk i Borge.

Kalnes averterte /bekjentgjorde at de skulle ansette dyktige grøftegravere, og John Green meldte seg og fikk jobben.

Det var et stort og omfattende arbeid med grøfting av nybrott (Sørjordet), og det skulle graves vannledning fra Kongeveien og til Kalnes. Til hjelp fikk han sendt bud etter faren Johan og sine 2 brødre, Karl og Oskar, som kom over fra Sverige i 1913-1914.

”Nybrottet” som skulle grøftes kalles i dag Sørjordet. Det var skog på begge sider av veien, og gårdssaga lå den gang mellom gårdsveien og der hvor hønsehuset ligger i dag. Om våren var også Helge Green (sønn av John) med på saga. Han kan fortelle om sagmesteren fra Lillestrøm som var vide kjent, og som den gang arbeidet på saga. Siden kom Bredholt og Myrås fra indre Østfold. Det ble skjært 20 tylfter pr dag, og dét ble kjent i vide kretser. Den gang lå det også en liten fotballplass i nærheten av saga.

Ved drensgrøftingen kunne J. Green grave 70-75 m pr dag, alt etter hvor harde jordmassene var og om det var mye stein i jorda. Som oftest var det akkord på grøftingen, og i begynnelsen var betalingen ca 20 øre pr m ferdig lagt rørgrøft og gjenfylt. Etter hvert som barna vokste til måtte de være med å fylle over.

John Green sluttet ved Kalnes når han var ca 59 år, men fortsatte å ta arbeide for private. Han arbeidet også noe sammen med Thorvald Bjørnstad som drev med grøftemaskiner og sprengningsarbeide (T. Bjørnstad hadde tidligere arbeidet på Kalnes). Green var senere beskjeftiget på Kalnes med kabelgraving og bekkelukking.

Personlig husker jeg godt J. Greens gode humør. Han sang ofte når han gravde og da ofte en svenskevise. Selv om det var aldri så surt og kaldt. Husker spesielt en vinter i 50-årenenår bekken fra ”Rangla” til Kalnes-porten ble lukket, og nordavinden sto på dag etter dag. Jeg husker også når kjelleren i gartneriet ble gravd ut ca 1950. flytende leire kommer opp og John Green og Kristian Klausen kjørte leirvellinga ut med moldskuffe og 2 hester mens det ble forskalet og støpt.

Jeg var også med når John Green gravde ned septiktanker med sin spesielle teknikk. Han satte de støpte ringene på hverandre etter hvert som det ble gravd inne i ringen med en kort, slitt Fallstrømspade, og massen ble heist opp med tau og bøtte fra det dype hullet.

Når J. Green kom til Kalnes bodde han i ”Lusasken” den første tiden, men han var en framsynt mann og fikk tidlig egen bolig. Han bygde hus ca 300 m øst for Brekkeveien (Kalnesbrekka) der han bosatte seg med kone og 3 sønner.

J. Green tok flere private oppdrag, og som 10-åring kan jeg huske han ”hang” på Fallstrømspaden og gravde den ”nye” vannledningen til Opstad-gårdene like etter krigen.

John Green var en humørfylt kar og ble kjent i vide kretser for sine grøftekunnskaper og sin slående replikk.