Striden ved Isebro

Avskrift av Kaptein Wilhelm Sisseners beretning om hans avdelings deltagelse i striden.
Publisert i TuneRuner 33, oktober 1996.

Efter Hans Ecellence Feldmarschalk Greve V. Essen givne Armee=Bafaling følger nedenstaaende omstendelige Raport:

Wilhelm Sissener, Cheff for 3 die Division og Capitaine Wasmuth, Cheff for 4 de Division, begge af 1 ste Thronhjæmske Infanterie Regiment, bleve den 6 te Aug-ust 1814 med deres anbetroende Divisioner, under Commando af Hr. Capt. v. Wolf, som dengang forrettede Majors Teneste - detascherede ved Isebro. Ved bemelde Divisioner blev Broen sammesteds forskandset saavidt muligt. D. 8 de Aug: fik Undertegnede Ordre af Hr. Oberstleutenant v. Sommerschild med 3 die Divis. At Marschere til Sannesund; der at melde sig for Hr. Major v. Schrøder, af Hvilkend jeg straks blev beordret at escortere et Batterie, af 3 de 3 pund Kanoner og en Haubits til Rostadsund - og sammesteds understøtte Hr. Major v. Budde af Tellemarske Inf. Regiment - paa Marshen didhen kommer General von Staffeldts Adjutant - Sc.Leut.v.Kristie - med den Ordre at benævnte Batterie skulde strax retirnere til Carlshuus, hvilken Ordre fra General v.Staffeldt jeg formente at Batterie  - Commandøren, en vis Leut. Thams ikke burde følge, da han paa denne Tid ikke syntes staae under General v. Staffeldts men Hr. Major v. Schrøders Comando, og Kanonerne vare desuden saa fornødne ved Rostadsundet hvorimod Fienden var i fuld Anmarsch, -  Undertegnede befaler Leutenanten Thams at blive og fortsætte Marshen til bemeldte Sund, alligevel forlod han samme Dags Aften Batteriet, som efter Leutenantens Exempel trak sig tilbage til Carlshuus. Undertegnede med sin Division fortsatte Marschen til bemeldte Sund; ganske i Nærheden af samme møder Divisionen Bataillonen Budde i Retrætte. -

Undertegnede betydede Bataillonens Camanderende at han med sin Division var kommen til hard Understøttelse. Svar blev givet, at Bataillonen fattede Proviant, derfor vedblev samme Rætraiten. Divisionen fortsatte Marschen til Rostadsundet og indtraf der om Aftenen kl. 11 s. Da Fienden i uangivet Styrke stod paa hiin Side Sundet til hvis Besøg paa denne Side Divisionen holdt sig rede, uagtet den nu var blottet for sværere Skyds. Undertegnede afsendte sin Leutenant v. Astrup til Major v. Schrøder med skriftelig Raport om Dagens Posterede, og med Anmodning om videre Forholdsregler for Divisionen, der bestod af 163 Mand Musqueterer; hvorpaa Divisionen fik Ordre at retirere til Isebro, da Fienden var kommen over Sannesund.

Undertegnedes Division fik derved sin forrige Possion ve Isebro d.9 de Aug: Samme Dag beordredes Divisionen Tischendorph og Danckel over Isebro til at recognosere Fiendens Stilling - Men da disse kom til bage efter et Par Timers Forløb blev 3 die tilligemed forbenevnte 4 de Division beordret at postere sig 2000 Skridt paa anden Side Isebro, og opbie Fienden. Denne viste sig i Anryk d. 10 Aug: Formid. Kl. 10, og attagverede 3 die Division; Som holdt Stand under fyrrig Ild indtil Retræt=Marsch blev slaaen paa høire Fløi for 4 de Division, hvormed den største Deel af 3 die Division der stod i Linie med den 4 de af Misforstaaelse blandede sig mellom de Retererende. - Omendskjøndt nu de fleste ved Avance=Marschen merkede Feiltagelsen og tage deres Post igjen saa blev dog Undertegnede der i Spidsen for Linien var beskæftiget med Undersøgelse om Fiendens Manøver bragt i største forlegenhed, omgiven ikkun af nogle faae uforfærdede Mænd og forladt af den retirerende Linie.

Disse kjække Soldater der forsvarede Undertegnede deres Capitain mod den paa 20 a 30 Skridt anrykkende talrige Fiende - være:

I Særdeleshed:
1) Comander Sergeant Ola Haga af Verdalens Comp.
2) Fourer særdeles Ola Udnes af Stadsbygden do.
3) Underoffiseer Anders Brevig af Fosnes    do.
4) Soldat særdeles Otte Halvorsen af Strind Lægd nr.3
5) Soldat I særdeleshed Petter Tronhus af Inderøen Comp.
6)   do.  Særdeles Anders Melhelsen af Ytterøen Comp.
7) Corporal Niels Steffensen Berg af         do.

I øvrigt endtes Affæren derved at efterat 3 die Division allene udholdt Fiendens Ild og endogsaa stundom bragte Fienden til at vakle - i hvilken Tid 2 den mundt-lig Ordre om den Retirade indløb fra den Oberbefalende Hr. Capt. v. Wasmuth paa Grund af Oberstleutenant v. Sommerschild Befaling at endelig Divisionen trak sig med Tab af nogle saarede over Isebro tilbage efterat den endelige 3 die Ordre som skrifteligen var affattet ikke kunde andet end med punktlig Lydighed efterkommes.
Foruden anførte Prøver paa Udholdenhed og Krigersk Mod til at prøve med en overlegen Fiende som 3 die Division i det Hele og de benævnte Kjekke i Særdel-eshed have udvist - tør Undertegnede ogsaa berøre de samme kjekke Soldaters Conduite ved Isebros Gjenoprettelse; denne Foegik Natten til 12 te August ogsaa ved 3 die Divisions anstrengende Conduite, tildels under Fiendens Ild, efterat Hs. Kgl. Majestæts Christian Fredriks Adjutant Hr. Capitaine Mansbach havde til dette vanskelige Arbeide opfordret Frivillige.

Undertegnede der havde Overbestyrelsen ved Broarbeidet anseer sig forpligtet til at anmelde Tømmermerker Kranse, boende ved Isebro som en patriotisk Mand, der ved Anskaffelse af Mastetrær og svært Tovverk samt ved personlig Hjelp-somhed og Indsigt, -  meget havde Deel i Isebroes saa uventet hastig Gjenopsett-else i en Tid af 5 Timer - hvilket Undertegnede i den Tid Anmeldte til Oberst-leutenant v. Sommerschild, der havde beordret samme Broes Nedrivelse. -

Hr. General von Arenfeldt under hvis Commando Sidstnevnte 3 die Division af 1 ste Throndh. Inf. reg. havde den Lykke og Hæder at tiene i sidste Feldtog, hvis Begivenheder til denne store og sedelige Generals fortiente Borgerære og Kriger-Fortieneste aftakkede de under ham tienende Tropper, paa Sletten ved Carlshuus-Kirke og afgav for 3 die Throndhjæmske Division af 1 ste marscherende Bataill-ion et saa hæderligt Vidnesbyrd, som hverken Undertegnede, der have den Lykke at Commandere Divisionen eller vel nogen ringeste Soldat i samme kan forglem-me, men sætter ved Siden af sin egen Bevidsthed; derved finder sig Divisionen rigeligt belønnet, men skulle timelig Løn eller Heders Tegn uddeles til Tappre Krigere af prøvet Mod og Conduite, da - paa grund af Hr. Excellence Feldtmar-schalk Greve von Essens udsendte Armee=Befaling, tillader jeg Undertegnede mig underdanigen at giøre Høie Vedkommende opmerksomme paa ovenbenevnte Personer.

Underdanig
Wilhelm Sissener
Capitaine ved 1ste Throndh.Inf.Reg

Ytterøen pr.Throndhjem
d: 13 de October 1815

S.T.
Hr. General von Arenfeldt
Commandør af Sveaorden og Ridder af Danebrog