Fjellheim

Lørdag 6. februar 1915 ble ideen om å anskaffe et eget lokale lagt fram på et møte i Øvre Tune Avholdslag. Man ble da enige om å søke samarbeid med Holleby Indremisjonsforening.
Skrevet av Odd Haugli. Publisert i TuneRuner 60, våren 2010

17. april samme år forelå følgende svar fra misjonsforeningen:
− Misjonsforeningen finner at huset bør bygges mellom Holleby og Utne. I tilfelle avholdslaget vil strekke seg derhen, er misjonsforeningen villig til samarbeide, i tilfelle måtte man jo enes om et felles møte til nærmere drøftelse av saken.

Dette kunne ikke avholdslaget gå med på, da lagets bærende krefter bodde så vel i Jelsnes som Holleby, og et sted på eller ved Kolstad ville da være mest i sentrum.

Tiden går, men spørsmålet er ikke bortfalt. Ett år etter – i april og juni måned 1916 er spørsmålet igjen oppe i lagets møter. Man ble enige om å la saken bero inntil videre da det skulle bygges kapell ved Holleby. På et avholdsmøte 1. september 1917 ble det besluttet å søke Tune fattigstyre om tomt til lokale på Kolstads grunn. Søknaden ble innvilget, og leiekontrakt ble utferdiget.

Fjellheim ved Kolstad
Lokalet Fjellheim. Foto: Odd Haugli.
Deretter ble det valgt en permanent innsamlingskomité til å samle penger, materiell m.v., og det ble valgt en byggekomité med følgende medlemmer:
Axel Bjørnland, Martin Pettersen Ødegaard, Jens Maugsten, Julius Lensebraaten og Kristian Røed. Komiteen kontaktet straks byggmester Ludvig Røed som villig påtok seg å utarbeide tegninger og prisoverslag.Den 18. november 1922 ble det bestemt å sette opp grunnmuren. Arbeidet var i gang.  Den 26. november 1922 ble Øvre Tune Avholdslags lokale Fjellheim innviet. Det ble holdt en fest med 3 – 400 mennesker, så huset ble aldeles fullt. Nå hadde avholdslaget endelig et samlingssted for sin møtevirksomhet.Gjennom årene har det gått opp og ned med virksomheten i avholdsbevegel-sen i Norge.  Ettersom levevilkårene for folk flest bedret seg, særlig etter krigen, fikk avholdsbevegelsen mindre og mindre oppslutning, slik også med Øvre Tune Avholdslag. Lokalet Fjellheim ble for dyrt å vedlikeholde for avholdslaget, forfallet tiltok, og tanken på salg ble sterkere etter hvert som tiden gikk.

Høsten 1989 fikk styret i musikkorpset Harmoni en forespørsel fra Øvre Tune Avholdslag om korpset hadde interesse av å kjøpe Fjellheim.

Styret i Harmoni la fram dette på medlemsmøtet 30. august 1989, og responsen var stor. Det ble bestemt at Fjellheim skulle kjøpes, og det ble valgt ut en gruppe til å ta seg av dette.

Harmoni kontaktet avholdslaget og la fram den store interessen for et kjøp av Fjellheim, og så begynte arbeidet med overtakelsen. Det skulle vise seg å bli mye arbeid, men de to representantene for avholdslaget, Syver Maugsten og Johny Johansen, gjorde en kjempejobb og la alt til rette på beste måte for musikkorpset Harmoni.

Den 12. november 1990 var skjøtet tinglyst. Kjøpet var i orden, og musikkorpset Harmoni hadde fått seg et musikkhus.

Øvre Tune Avholdslag fikk 20 000 kroner for lokalet, og ettersom avholdslaget nå opphørte, ble pengene gitt til Torp Avholdslag som ennå var i drift.

Harmoni spiller på Fredheim
Musikkorpset Harmonis konsert på Fjellheim søndag 12. mars 2006.

Kilder:
Jelsnesbygda sin hjemmeside.
Fjellheim. Forslag til ombygging og restaurering.

Informant: Johny Johansen