Kongeveien

Fra Smedkrysset   mellom  Bjørnstad   og  Opstad  gikk  den gamle  Kongeveien og østover  gjennom en åpen buegang i uthusbygningen på skysstasjonen Haraldstad.  Så  videre  over  en bro  over  Haraldstadmyra. 
Skrevet av Andre Skjelle, Publisert i TuneRuner 42, våren 2001

På nordsiden her lå Haraldstadstua, og litt opp og på samme  side en husmannsplass  under Tune  Store, Brennhjulsbråten.    Mannen som bodde her med sin familie var svensk,  statare, med  jobb som utkaster, først  på Tune Store og senere,  etter ca. 1808  på  Haraldstad,  da skysstasjonen   ble  flyttet  dit.  Sven Dalen som ble Tunes  første  rådmann,  var en etterkommer av denne  mannen.

Gamle Kongevei ved Haraldstad

Gamle Kongevei ved Haraldstad

Netthus,  en plass under Sør-Opstad, Iå på sydsiden av Kongeveien, og litt lenger oppe i bakken lå Villhagen, en husmannsplass under Vestre Opstad.  Her bodde en mann  som ble kalt «Stubberud», han kom fra Stubberudløkka,  en plass under den gamle Grålumgården. Her bygget han seg hus,  det samme  gjorde han i Villhagen,  og da denne  «Stubberud» endte opp på Lille Grålum satte  han opp enda et hus for seg og sin familie.

Husmannsplassen Netthus som lå like ved Haraldstad

Husmannsplassen Netthus på Opstad hvor stortingsmann Magnus Johansen bodde i flere år.
Kilde: Sarpsborg kommunes bildearkiv.

Østover  fra  Villhagen, over der som  i dag Tune ILs’  fotballbaner  ligger,  gikk Kongeveien i en sving mot Lille Grålum og fungerte som grense mellom Tune Store i nord og Grålum  og Opstad  i syd.
Forbi  Lille Grålum  gikk veien videre gjennom skogen der lokalet  Tingstad ligger i dag og fortsatte på nåværende Tingstadveien. Her, på høyre side av svingen, lå en gammel husmannsplass tilhørende den gamle Grålumgården. Våningshuset sto der helt til 1930-årene.Dette huset ble senere gårdens bryggerhus og er fremdeles  i bruk. Lille Grålum lå og Jigger enna i syd for Kongeveien.
På nordsiden av Kongeveien her var det en åpen glenne hvor det gjerne sommertid  slo seg ned  flokker av landeveiens farende  folk. I ukevis  var de her og  dro rundt på gårdene og solgte ting  de laget  selv,  og de reparerte  også husgeråd og annet redskap.  Så fikk stedet navnet  Fanterabben.  Rundt om i dette området,  på daværende  Tune  Stores’  eiendom  er det funnet mange spor etter eldre tiders bosetting. En stor gravhaug, antatt en kongegrav og flere mindre gravhauger, den spkalte «Grålumkjelen», smykker, brudd av gamle krukker og kar ble funnet her ved graving, da det ble bygget hus og anlagt nye veier.

Kongeveien  fortsatte så til Lekevoll. Her  var det en gang anlagt en militærleir, og på sydsiden av veien lå «Tonehytta», en plass under Tune Store. Fra Lekevoll gikk veien gjennom området der Tingvollheimen ligger i dag, det kaltes Lekevollrabben,   den fortsatte mot øst  gjennom gårdstunet på Tune Store. Så gjorde veien  en sving  gjennom gården Lille Tune,  den  lå der Tune gravkapell  ligger i dag. Husene på Lille Tune liger i dag på østsiden av Tune kirke.