Tune i senmiddelalderen – 2

Fra «Biskop Jens Nielssøns visitasbøger og reiseoptegnelser 1574 – 1597» ved  dr. Yngvar Nielsen, har en hentet frem hva biskopen forteller om Tune, tar en med to av besøkene:
Han startet 1. mars 1594 i Oslo og reiste sydover på visitas til de forskjellige menigheter helt syd til Kungälv. I del 1fulgte vi biskopen på hans reise fra Råde prestegård mot Tune. På tilbakereisen fra Kungälv, i slutten av april 1594, var det visitas i Tune kirke, men først gikk ferden over Borge og over Glomma med ferjen i Sannesund.

Skrevet av Ola L. Pedersen   (redigering av stoffet). Publisert i TuneRuner 33, oktober 1996.

«Saa droge wi fra Sandesund, i nord 3 pilskud til 3. gaarde heder Alffuem (nå Alvim) liggendes i synder och 1 stenkast imellum huer, paa den høyre haand ad veyen som vi droge, saa therfra i nord og nordoust hen ved 1/2 fiering til Thune prestegaard, som ellers kallis Valeskioll, did kom wi ved 5. slet effter middag.

Samme dag 24. Aprilis mørcht vær. Men middagstid lod solen sig tilsiune, strax skyet nordoust vind stille.

Sandesund 1869 etter tegning av O. Dahl
Sandesund 1869 etter tegning av O. Dahl
Kilde: Sarpsborg kommunes fotosamling

Til Thune er en annex kallis Glømen kircke liggendis fra hoffuit kircken i suduest 1 mil yderst paa Rolvsøen, och giøres der tieneniste huer Søndag vndertagendis naar dagen er kortiste.
Then 25. Aprilis visiterit bispenn Thune kircke hulken er megit forfaldenn och   haffuer god hielp behoff. Thj muren er ilde forderffuit, och der er iche heller laafft.

Samme tid hørde bispen her Jon Bangs predicken och tracterit hand en part aff det eungelium Ioh. 16. Siden gikk bispen ned vdi kircken och haffte sin formaning til folckit, och examerit dem der efter.

Siden der alting vaar wde gick bispen ned til fru Marin Lyckes stoel och fich fru Marin haand, saa gick hun vdt paa gulffuit och talede met hannem.

Siden fich hand fru Kristin Trondsdatter (Skottefruens søster)  haand, som er hos Marin. Samme tid gick fru Marin bag omkring hannem och lagde en yrter krantz paa bispenn huilcken bispenn lod bære hiem paa sit kammer i prestegaarden och vaar giort aff miuske (Mysk eller Myske, en vellugtende urt, Asperula).

Siden holt bispenn nogen dannemend at de skulle lade deris hoffuit kircke bliffue bygt och forbedrit, och hues det iche skier medt det første, da sagde bispen at ville giffue sligt klaugelige tilkiende.

Samme dag den 25. Aprilis haffde her Jon Bang hoss sig til gjest fru Marin Lycke capitenn Nordmands frue. Siden vaar der bispen M. Jens Nilssen her Seffren i Skioberg, Anders Thomessen, och lendzmanden Knud Alffssen met de forch, andre dannemend her Jons sognebønder och nogle andre. En stund effter maaltid var giort droge fruerne och jomfruerne bort. Der effter drog her Seffren paa Skiobeg ogsaa hiem, saa de andre allesammen.

Varteig her Jacob prouistens annex ligger i nordoust fra Thune kircke 1 mijl (Varteig var paa denne tid annex til Fredriksstad, hvor hr. Jacob Viladssøn var sogneprest. Senere har det derimod været henlagt under Tune og er nu eget prestegjæld).

Samme dag den 25. Aprilis formiddag sky vær och snee, saa och i denne forgangne nat, men efftermiddag vndertiden solskien och vndertiden smaat regn, sudoust vind, och om afftenen gick solen klar vnder.

Then 26. Aprilis. Om morgenen tilig sende bispen sit folck Peder Jørgensen och Behrn fore i veyen til Raade met alt tøget. Strax der effter som klocken vaar imellum
7. och 8. drog bispen fra Thune och til Calnes til fru Marin Lycke effter hendis begiering, och fulde hannem her Jon Bang, och lendzmanden Knud Alffssen, och som wi skulle ride op for en ny bro vden for porten ved præstegaarden, der laa nogle løsse bræder førend hesten skulle stige op paa broen, och her Jon red fore,der falt hesten i kuld och her Jon vnder siden paa hesten op til it gierde, och støtte sig slemmelig. Saa steg hand alligeuell paa hesten och drog met bispen thill Kalnæs.

Och droge wi fra prestegaarden i vester 1 stykke til Thune kircke 2 pilskud och haffde kircken  paa den venstre haand och den nordre ende aff Thunevandet paa høyre haand ret hoss. Saa droge wi i vester til Thunegaarde som ere 2. ligendis strax vesten for kircken i øster och i vester strax hoss huer andre och haffde wi dem paa den venstre haand. Der vi komme nu omkring disse gaarde droge wi i norduest ad raen hen ved 1 fiering saa toge wi der aff i nord 3 eller 4 pilskud [til] Calnes, capiteen Normandtz gaard, och komme wi der halffgangen 9. formiddag  Der tøffuit bispen och her Jon hoss fru Marin och vaar hendis giester til middags maaltid. Och førend de ginge til bords lod fru Marin bispen see sine vrterhauger, och spisekamer och andre huse, borgestue en jordstue keller och andet sligt.

Samme tid vaar der til bords, fru Marin Løcke, fru Kirstin Trondzdatter bispen, her Jon, jomfru Anne Gyntelberg, och jomfru Anne Haard, och 2. smaa capitens doter, ved naffn jomfru Lizebet och jomfru Margrete. Hun er ynskt, end her foruden [har] capiten och fru Marin en vng søn sammen heder Christiern it aar gammel, noget paa andet. Vaar der och sammen tilbords Knud Alffsen lendzmanden. Och der maaltid vaar giortt bleff der siunget den psalme O Gud wi tacke och loffue dig.

Samme tid for maaltod lod fru Marin sine dottre  de smaa jomfruer læsse for bispenn deris børnelerdom, huilcken de kunde ret væl, end ogsaa smucht forstaa den, och suare til de spørsmaal som deris scholemester wdj bispens aahøring giorde til dem.

Siden effter maaltid der klcken vaar imellum it och 12. droge wi fra Calnes, som ere 2 gaarde liggendis ost nordoust och fra hinanden 1 pilskud och bruge capiten baade gaardene. (Østen for Calnes ligger et langt vand, heder calnes vand eller Biørnestad vand aff en gaard, heder Biørnestad liggendis i sudoust fra Calnes 4. eller 5. pilskud, saa strecker vandet sig i synder fra Calnes 1/2 fiering, der baatner det och kallis Kragestad, men i nord 1/2 mijl)

Samme tid lænte fru Marin sin eigen hest til Raade.

Fra Kalnes droge wi i vest sueduest och vester hen ved en fiering, der kom her Greg-ers och møtte bispenn, saa droge wi ind paa raen och hen ad raen i norduest 1 fierng til Isebro, hour wi haffde en gaard heder Meelby liggendis paa den høyre haand 1 pil-skud fra veyen, och siden droge wi offuer Isebro som er 1 lang bro.

Vnder denne bro rinder en elff som kommer aff forannævnte Biørnestad vand, som strecher sig i nord fra Calnees 1 1/2 fiering thil en sandholme kallis Tøsken, der tue-grener hun sig, saa at halffparten rinder i suduest derfra 1 fiering til Isebro, siden i suduest til Sande 1/2 fiering, rinder hun strax østen for Sande, saa i synder 1 fiering til Vistegaarde, och kallis der Visteflod, och løber hun norden och østen for Rolffsøen, och rinder vdtil en Holme kallis Sandholmen vden for Sandesund och vd til Fredrich-stadt.

Der hun kommer aff Trøsken, tager Mingevandet ved och strecker sig i nord en 1/2 mil til en garrd heder Glemme liggendis i Skiptuedsogn, der møder Borger elfuen østen faar och Mingevandet synden for, der komme de sammen.

Siden droge wi op for en bache i nord 1 pilskud, saa i norduest om en gaard heder Isebache liggendis paa den høyre haand strax hoss elffuen, saa kom wi strax til et kiern heder Isebachekiernn som strecher sig i nord saa droge wi derfra i norduest ad raen hen ved 1/2 mijl om nogle sten krintzer opreist, staaendis paa den venstre strax hos huer andre der droge wi vdj veste, saa komme wi strax til 2. gaarde heder Lund-gaard liggendis paa den venstre haand vdj en klasse, der hoss sigis at hffue staait it capel i gammel tid och schulle samme gaarde och haffue verit herregaarde, och der vdj it grindeled norden for gaardene 2 store lange stene som 2 stolper som schulle haffue verit stette til capellet.»