Skålgropsteinen

Redaksjonen har mottatt kopi av en melding fra konservator Anne­ Sophie Hygen til Oslo om skålgropsteinen som høsten 1991 ble funnet ved sørenden av Tunevannet.
Skrevet av Leif Egerdal. Publisert i TuneRuner 24, mai 1992.

Meldingen har følgende ordlyd:
«Høsten 1991 fikk Tune historielag melding om en skålgropstein som lå blant rullesten i vannkanten på sørsiden av Tunevannet rett nedenfor Tune kirke. Funnet ble meddelt Erling Johansen og etterhvert fikk også undertegnede melding om funnet.
Johansen og undertegnede foretok senere en be­faring, og var enige om at dette neppe kunne ha vært den opprinnelige lokaliteten. Vi diskuterte derfor mulige andre plasseringer for stenen.
Senere på året bragte Tune kommune, trolig på oppfordring av historielaget, stenen til Borgarsyssel Museum hvor den nå er lagret ved kirken inne på museumsområdet.

 

Skålgropsteinen
Skålgropsteinen som ble funnet ved Tunevannet like nedenfor Tune kirke.
Foto: Mona Beate Vattekar

Erling Johansen har lovet å lage en rapport om funnet, men siden denne er blitt noe forsinket, finner vi det riktig å gi denne foreløpige meldingen.
Vi vil understreke at vi finner det rimelig at stenen får bli i  det lokale miljø.

Ulike lokaliseringer kan tenkes. En oppsetting inne på Tune kirkes område gir en nærhet til funnstedet, samtidig som dette kan gi en ytterligere understreking av det rike forhistoriske miljøet på Tune­raet.
Dersom helleristningssenreret på Begby blir realisert, vil vise dette som et aktuelt sted å deponere stenen.
Foreløpig finner vi det imidlertid riktig å anbefale at stenen blir midlertidig deponert ved Borgarsyssel Museum, med oppsetting i  ruinparken. Museet bør sørge for særlig informasjon om dette usedvanlige fine fornminnet.  Vi tror dette både formidlingsmessig og av hensyn til stenens sikkerhet,er den beste løsningen i  første omgang. Så får vi etterhvert diskutere gode alternativer.»

Med vennlig hilsen
FYLKESKONSERVATOREN I ØSTFOLD

Anne­Sophie Hygen
konservator/arkeolog

*************
Til denne Meldingen vil redaksjonen knytte følgende kommentar:
Anbefalingen om at steinen MIDLERTIDIG blir deponert ved Borgarsyssel museum, kan vi gi vår støtte, men vi har fremhevet ordet «midlertidig».  Etter vår mening hører denne skålgrop­steinen hjemme nær funnstedet, dvs            Skålgropsteinen som ble funnet ved Tunevannet nedenfor Tune kirke.  Skålgropsteinen befinner seg               på raet inntil Tune kirke.
fortsatt på Borgarsyssel museum. Fotokilde: Amatør-Arkeologisk kontor i Østfold.

Vi har ingen kjennskap til det planlagte helleristningssenteret på Begby, men vi er helt uenig i antydningen i den aktuelle meldingen om at «dette er et aktuelt sted å deponere stenen.» Å føre steinen ut av kommunen er ganske urimelig. Etter var mening bør det aldri bli tale om å flytte den ut fra det lokale miljø.

Skålgropstein (red. anm.)
Skålgroper eller offergroper er en type bergkunst, som består av skålformede fordypninger (groper) hugget ut i stein. Skålgroper er den vanligste helleristingen i Skandinavia.

Fordypningene har vanligvis en diameter på omkring ca. 4-5 cm og dybde på ca. 0,5–1 cm, enkelte ganger kan de være enda større. Skålgropene er som regel hugget inn på bergflater eller på løse steiner. Som regel kan skålgroper bare identifiseres dersom det er flere av dem på samme felt, eller dersom den eller de opptrer sammen med annen bergkunst.
Skålgropenes funksjon er ukjent, men kan sannsynligvis knyttes til ofringer eller andre ritualer. De dateres helst til bronsealderen, men de eldste kan være så gamle som slutten av yngre steinalder, og det er også ting som tyder på at de kan ha blitt hugget et stykke opp i eldre jernalder.

Når skålgroper opptrer på fast fjell slik som svaberg, og helst i samme miljø som helleristninger kalles de skålgropfelt eller gropeberg. Store, naturlige steinblokker med skålgroper innhugd i overflaten, derimot kalles skålgropsteiner.
Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Skålgroper